Algemene voorwaarden van de Marktplaats-exploitant

Algemene gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden FRANKANA Status 10/2021

1. Klanteninformatie

1.1 Identiteit van de platformexploitant

FRANKANA Caravan and Leisure GmbH, Spitzwasen 2, D-97340 Marktbreit

Arrondissementsrechtbank Würzburg, HRB 1992

Gedelegeerd bestuurders (elk met alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid):

Wilfried Neumann, Karsten Neumann, Klaus Büttner, Michael Fuchs

BTW-NUMMER: DE134170826

1.2 Website van het onlineportaal

https://www.frankana.de/

1.3 OS-platform

Platform van de EU-Commissie voor onlinegeschillenbeslechting: www.ec.europa.eu/consumers/odr

1.4 Essentiële kenmerken van de dienst

Exploitatie van een platform voor derden-leveranciers van kampeer- en vrijetijdsartikelen

2 Algemene gebruiksvoorwaarden

2.1 Toepassingsgebied

2.1.1 FRANKANA Caravan und Freizeit GmbH (hierna te noemen "FRANKANA") exploiteert op het internet een portaal voor commerciële aanbieders van kampeer- en vrijetijdsartikelen, die daar hun producten kunnen adverteren, aanbieden en verkopen aan consumenten.

2.1.2 Deze algemene gebruiksvoorwaarden van FRANKANA regelen de gebruikersrelatie tussen FRANKANA en de gebruikers van het portaal die kampeer- en vrijetijdsaccessoires aanbieden of willen kopen.

2.1.3 FRANKANA accepteert uitdrukkelijk geen afwijkende gebruiksvoorwaarden van gebruikers, tenzij FRANKANA uitdrukkelijk heeft ingestemd met de toepassing ervan. 

2.2 Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst

2.2.1 FRANKANA stelt het technische internetplatform van het portaal ter beschikking om het plaatsen, ophalen en verzenden van inhoud mogelijk te maken met behulp van de functies die momenteel worden aangeboden op het portaal.

2.2.2 Zonder uitdrukkelijke overeenkomst met FRANKANA kunnen de gebruikers van het portaal geen aanspraak maken op de levering van bepaalde functies door FRANKANA, ongeacht of deze functies in het verleden reeds bestonden of niet. Als exploitant heeft FRANKANA het recht om op elk moment zonder opgaaf van redenen functies van het portaal te wijzigen, te verwijderen of nieuwe functies toe te voegen, of om het gebruik van functies te koppelen aan het zich voordoen of voortduren van feitelijke of persoonlijke voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen.

2.2.3 Het gebruik van het portaal en het opvragen van inhoud is gratis voor consumenten.

2.2.4 Voor commerciële gebruikers zijn de aanvullende voorwaarden voor commerciële gebruikers in sectie 3 aanvullend en met voorrang van toepassing.

2.3 Gebruikersprofiel en registratie

2.3.1 Om gebruik te kunnen maken van de makelaarsdiensten van het platform, kan de gebruiker zich inschrijven door de stamgegevens te verstrekken die nodig zijn voor zijn identificatie. Alle gegevens moeten naar waarheid en volledig worden verstrekt en moeten te allen tijde door de gebruiker worden geactualiseerd. Elke gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn stamgegevens of zijn profiel te bewerken. Consumenten kunnen het platform ook gebruiken zonder zich te registreren. Door zich te registreren kan de consument profiteren van extra opties, bv. een sneller bestelproces, het opslaan van verschillende verzendadressen of het bekijken en volgen van bestellingen. Commerciële leveranciers sluiten een aparte, individuele overeenkomst met FRANKANA voor registratie als zij gebruik willen maken van de diensten van het platform. Vervolgens kunt u een gebruikersprofiel aanmaken op het platform.

2.3.2 FRANKANA controleert de door gebruikers verstrekte gegevens niet en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gebruikersgegevens. Deze informatie is de informatie van de respectievelijke verantwoordelijke personen die ze plaatsen en geen informatie van FRANKANA, die deze informatie en inhoud niet als haar eigen informatie overneemt.

2.3.3 FRANKANA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de toelating van een gebruiker; FRANKANA behoudt zich het recht voor om gebruikers niet toe te laten of om de stamgegevens of de profielen van toegelaten niet-commerciële gebruikers zonder opgaaf van redenen te verwijderen. 

2.3.4 Elke gebruiker mag slechts één profiel onderhouden. FRANKANA heeft het recht om gebruikers gedeeltelijk, geheel of permanent uit te sluiten van gebruik of om gebruikersprofielen te blokkeren. Het is een geblokkeerde gebruiker verboden een nieuw profiel aan te maken. 

2.3.5 De geregistreerde gebruiker is verplicht zijn gebruikers- en toegangsrechten niet voor derden toegankelijk te maken en deze tegen toegang door onbevoegde derden te beschermen. Commerciële gebruikers hebben de mogelijkheid om meerdere sub-accounts aan te vragen om verschillende gebruikers toegang te geven tot hun profiel. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het profiel blijft bij de commerciële gebruiker. 

2.4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden; toekenning van rechten

2.4.1 Het platform mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en deze algemene gebruiksvoorwaarden en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. 

2.4.2 Dit geldt in het bijzonder voor de inhoud en de aard van de geplaatste informatie, alsmede voor de wijze waarop daaraan wordt voldaan, het bestaan van persoonlijke en feitelijke vereisten voor de vervulling daarvan, en de indiening en inhoud van evaluaties of meningen. FRANKANA wijst erop dat de afzonderlijke artikelen moeten voldoen aan de wettelijke eisen, zoals de DIN-voorschriften; FRANKANA controleert de naleving van deze eisen niet. 

2.4.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor het invoeren en bijhouden van zijn gegevens en informatie. FRANKANA is niet verplicht om de inhoud van de gegevens te controleren op juistheid, volledigheid, legaliteit of het vrij zijn van virussen. FRANKANA neemt de inhoud van de gegevens van de gebruiker niet over als de zijne, noch neemt FRANKANA de inhoud over waartoe de gebruiker toegang verleent door een link te plaatsen. De gebruiker verbindt zich ertoe dat de door hem verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, foutloos en niet misleidend zijn.

2.5 Sluiting van het contract, rol van FRANKANA, betaling, algemene voorwaarden van commerciële dienstverleners en herroepingsrecht 

2.5.1 FRANKANA biedt alleen commerciële aanbieders de mogelijkheid om hun producten te adverteren, aan te bieden en te verkopen aan consumenten op het portaal. FRANKANA faciliteert daarbij alleen transacties tussen de aanbieders en de consumenten en is dus noch de verkoper noch de koper van de artikelen, noch de vertegenwoordiger van een van de partijen. Een contract wordt uitsluitend gesloten tussen de commerciële leverancier en de consument en FRANKANA is noch contractuele partner, noch een betalingsdienstaanbieder, noch op enige andere wijze betrokken bij deze contractuele relatie. De afhandeling van de contractuele relatie, inclusief de afhandeling van betalingen en eventuele geschillen (bijv. over de gebrekkigheid van de producten), vindt uitsluitend plaats tussen de derde aanbieder en de consument en maakt geen deel uit van de dienstverlening in de relatie tussen de gebruiker en FRANKANA. 

2.5.2 FRANKANA voert geen redactionele taken uit en redigeert geen teksten van de gebruiker. De geplaatste informatie is uitsluitend die van de auteur, FRANKANA heeft er geen kennis van en neemt ze niet over als de zijne. Uitgezonderd hiervan zijn productbeschrijvingen die de commerciële gebruiker expliciet van FRANKANA ontvangt. 

2.5.3 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te vergewissen dat zijn informatie wettelijk niet betwistbaar is; FRANKANA is niet verplicht om op te treden. In principe is verboden: het plaatsen van informatie die beledigend, bedreigend, geweld verheerlijkend, racistisch of seksueel aanstootgevend is, alsmede informatie die aanzet tot het gebruik van schadelijke stoffen (in de zin van de Duitse wet inzake geneesmiddelen en verdovende middelen). Voorts is het verboden religieuze en politieke informatie te plaatsen die beledigend is voor de gevoelens van degenen die een afwijkend religieus of politiek standpunt innemen. FRANKANA behoudt zich het recht voor om inzendingen te verwijderen die immorele inhoud verspreiden of in strijd zijn met de geldende wetten en wettelijke normen. 

2.5.4 Aan het einde van het bestelproces kan de consument de algemene voorwaarden inzien van de commerciële derde leverancier van wie hij het artikel wenst te kopen en hij moet hiermee akkoord gaan om de bestelling te kunnen voltooien. 

2.5.5 Consumenten hebben een wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand. Aan het einde van het bestelproces kan de consument de annuleringsvoorwaarden raadplegen van de commerciële derde leverancier bij wie hij het artikel wenst te kopen. 

2.5.6 Aan het einde van het bestelproces kan de consument ook deze gebruiksvoorwaarden van FRANKANA bekijken en moet hij daarmee akkoord gaan om de bestelling af te ronden. 

2.6 Beoordelingen

2.6.1 Geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen geven over artikelen; bij de beoordeling moet in het bijzonder het volgende in acht worden genomen: 

  1. De evaluaties moeten objectief worden opgesteld overeenkomstig het billijkheidsbeginsel en mogen geen onwettige, beledigende, lasterlijke of strafbare inhoud bevatten. Recensies die hiermee in strijd zijn, worden niet gepubliceerd of verwijderd. FRANKANA behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de gebruiker in geval van overtredingen. De beoordelingen zijn altijd verklaringen en meningen van de auteur en geen verklaringen en meningen van FRANKANA. 
  2. Het ongeoorloofd verzamelen van beoordelingen, zelfbeoordelingen of enige andere vorm van beïnvloeding van het beoordelingssysteem is verboden. 
  3. Door het indienen van de rating, verleent de gebruiker FRANKANA de ruimtelijk en in de tijd onbeperkte rechten op alle eventueel bestaande rechten op zijn rating tekst (auteursrecht, gebruiksrecht, andere industriële eigendomsrechten). FRANKANA heeft het recht om vrij over de rating te beschikken, om deze te verwerken en te gebruiken, in het bijzonder voor verdere ratingdiensten, en om deze in welke vorm dan ook te publiceren. 

2.6.2 Er is geen recht op publicatie van de ratings door FRANKANA. FRANKANA behoudt zich met name het recht voor om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of in strijd zijn met de bepalingen van dit contract, te wijzigen of te verwijderen. Door de gegevens over te dragen, garandeert de gebruiker dat hij kan beschikken over de rechten die aan FRANKANA zijn verleend. Bovendien garandeert de gebruiker dat er geen conflicterende rechten van derden bestaan en dat hij/zij nog geen andere beschikking heeft over de rechten op de inhoud die in strijd zou zijn met de toekenning van rechten aan FRANKANA op grond van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

2.6.3 Het is de commerciële gebruiker verboden zichzelf of zijn eigen geplaatste inhoud te beoordelen. De commerciële gebruiker verplicht zijn medewerkers alleen ratings te geven die naar de commerciële gebruiker of diens inhoud verwijzen, indien de relatie tot de commerciële gebruiker wordt bekendgemaakt. 

2.7 Aansprakelijkheid en garantie

2.7.1 FRANKANA is alleen onbeperkt aansprakelijk in het geval van schade die opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt is, met betrekking tot claims volgens de productaansprakelijkheidswet en voor letsel aan leven en ledematen. In geval van nalatige schending van wezenlijke contractuele (kardinale) verplichtingen, waaronder wordt verstaan verplichtingen die de contractpartijen het recht verlenen dat de overeenkomst naar haar inhoud en doel beoogt te verlenen, met name verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractpartij regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen, is de aansprakelijkheid voor contracttypische, niet voorzienbare schade beperkt tot het bedrag van de overeengekomen vergoeding voor aanvullende diensten, anders tot een maximumbedrag van EUR 500,00 in elk afzonderlijk geval. De aansprakelijkheid van FRANKANA is anders uitgesloten. 

2.7.2 In geval van overmacht is de aansprakelijkheid van FRANKANA uitgesloten.

2.7.3 FRANKANA stelt het platform ter beschikking voor gebruik in de vorm en functie die op dat moment beschikbaar is: Met betrekking tot de beschikbaarheid van het systeem wordt geen enkele garantie gegeven of minimale beschikbaarheid verzekerd. De beschikbaarheid van het systeem kan om diverse redenen geheel of gedeeltelijk worden beperkt. Aansprakelijkheid wegens beperkte beschikbaarheid van het systeem is uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond. 

2.7.4 De gebruiker of de auteur zelf is aansprakelijk voor de inhoud van zijn informatie-inhoud en evaluaties (tekst, beeld, geluid, ontwerp, algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden, enz.) en voor alle daarin vervatte informatie en alle rechtsgevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Dit is inhoud van derden voor FRANKANA. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele vragen met betrekking tot het mededingingsrecht, het merkenrecht, het auteursrecht of het recht inzake het gebruik van namen te controleren en op te helderen alvorens verklaringen af te leggen en te publiceren. In het geval van claims door derden, is de gebruiker als enige aansprakelijk en verbindt hij zich ertoe FRANKANA te vrijwaren voor alle claims, kosten en schade van derden, inclusief juridische kosten. 

2.7.5 Als FRANKANA wordt geïnformeerd door een specifieke en gegronde klacht over mogelijk illegale inhoud, zal FRANKANA deze informatie onderzoeken en, indien nodig, de vermelding verwijderen of verdere stappen ondernemen. 

2.7.6 In geval van verwijdering of blokkering van het profiel van de gebruiker vóór het verstrijken van de overeengekomen periode als gevolg van omstandigheden die binnen de sfeer van de gebruiker liggen of waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is, zullen reeds gedane betalingen niet worden terugbetaald. 

2.8 Slotbepalingen

2.8.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. Indien de gebruiker een consument is, geldt dit slechts voor zover daardoor geen dwingende wettelijke bepalingen, met name die van het consumentenrecht, worden omzeild. 

2.8.2 Voor zover de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is Würzburg de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen. 

2.8.3 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onvolledig is of wordt, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. 

2.8.4 FRANKANA heeft het recht om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen met werking voor de toekomst. FRANKANA zal de gebruikers per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de geldigheid van de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging. In dat geval heeft FRANKANA de keuze om ofwel de Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht waren op het moment van het sluiten van het contract verder toe te passen, ofwel de contractuele relatie zonder opzegtermijn te beëindigen. Indien de gebruiker niet tijdig bezwaar maakt, worden de gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden geacht te zijn overeengekomen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van de wijziging. 

3 Aanvullende voorwaarden voor commerciële gebruikers

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op commerciële gebruikers van het platform. Indien de onderstaande voorwaarden strijdig zijn met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang boven de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

3.1 Duur van het gebruikscontract en beëindiging

3.1.1 Commerciële gebruikers sluiten een aparte gebruikersovereenkomst met FRANKANA om gebruik te kunnen maken van de diensten van het platform. De overeenkomst wordt gesloten voor een duur van twaalf kalendermaanden en kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Indien de commerciële gebruiker het contract niet tijdig opzegt, wordt het contract verlengd met een termijn van 12 kalendermaanden.

3.1.2 Het recht van beide partijen om de overeenkomst zonder opzeggingstermijn te beëindigen, blijft onverlet. Van een gegronde reden voor opzegging zonder opzeggingstermijn is met name sprake indien 

  1. een contractpartner essentiële contractuele verplichtingen schendt of herhaaldelijk niet-essentiële contractuele verplichtingen schendt en de schending niet binnen een redelijke termijn ongedaan maakt, zelfs na hiertoe door de andere contractpartner te zijn verzocht, of 
  2. van één der contracterende partijen redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst ten gevolge van overmacht nakomt, waarbij overmacht in het bijzonder wordt aangenomen in geval van brand, ontploffing, overstroming, oorlog, muiterij, blokkade, embargo, vakbondsacties gedurende meer dan zes weken die niet te wijten zijn aan de schuld van de partij, alsmede in geval van technische problemen met het internet die niet door een partij kunnen worden beïnvloed, of 
  3. indien ten aanzien van de activa van de andere overeenkomstsluitende partij een insolventieprocedure is ingeleid of een dergelijke procedure op het punt staat te worden ingeleid.

3.1.3 FRANKANA heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit deze contractuele relatie geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. FRANKANA zal de commerciële gebruiker hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, met een redelijke aankondiging voorafgaand aan de overdracht van rechten. In dat geval heeft de commerciële gebruiker een buitengewoon recht van opzegging. 

3.2 Inhoud van de Aanbieding

3.2.1 De gebruiker verleent FRANKANA een overdraagbaar en sublicentieerbaar recht op gebruik en exploitatie van alle overgedragen gegevens, onbeperkt in tijd, inhoud en locatie. FRANKANA heeft in het bijzonder het recht om de gegevens op te slaan, te reproduceren, te bewerken, te distribueren, mee te delen, openbaar te maken, in welke vorm dan ook beschikbaar te stellen en te gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden. 

3.2.2 Door de overdracht van de gegevens, garandeert de gebruiker dat hij/zij beschikt over de rechten die aan FRANKANA zijn toegekend. Bovendien garandeert de gebruiker dat er geen conflicterende rechten van derden bestaan en dat hij/zij geen andere beschikkingen heeft gemaakt met betrekking tot de rechten op de inhoud die in strijd zouden zijn met de toekenning van rechten aan FRANKANA onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker niet gerechtigd is over deze rechten te beschikken, is hij verplicht de voor het verlenen van de rechten vereiste toestemming van de houder van de rechten te verkrijgen. FRANKANA is niet verplicht om de naam van de fotograaf te noemen in het geval van overgedragen foto's. De gebruiker moet er dus voor zorgen dat FRANKANA alle foto's kan gebruiken zonder de naam van de rechthebbende te noemen. 

3.2.3 Voor zover de Gebruiker gegevens heeft ontvangen van FRANKANA, zoals een productbeschrijving of een productfoto, wordt de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verleend om dergelijke gegevens te gebruiken voor de verkoop van producten op het Platform en zijn de verplichtingen van de Gebruiker zoals uiteengezet in 3.2.2 niet langer van toepassing. 

3.3 Beperking, opschorting en beëindiging

3.3.1 FRANKANA kan de aanbiedingen van de commerciële gebruiker alleen beperken, opschorten of beëindigen om gegronde redenen. Een goede reden is met name een inbreuk op wettelijke bepalingen of een betalingsachterstand. 

3.3.2 Indien FRANKANA besluit tot een beperking of opschorting, zal FRANKANA de redenen voor dit besluit op een duurzame gegevensdrager aan de betrokken Commerciële Gebruiker meedelen vóór of gelijktijdig met het van kracht worden van de beperking of opschorting. 

3.3.3 Als FRANKANA besluit om de levering van de online makelaarsdiensten voor een bepaalde zakelijke gebruiker volledig te beëindigen, zal FRANKANA de betreffende zakelijke gebruiker ten minste 30 dagen voordat de beëindiging van kracht wordt, op een duurzame gegevensdrager de redenen voor dit besluit meedelen. Deze termijn hoeft niet in acht te worden genomen als ten minste een van de redenen overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de bevordering van eerlijkheid en transparantie voor commerciële gebruikers van online makelaarsdiensten (P2B-verordening) van toepassing is.

3.3.4 In de motivering vermeldt FRANKANA de specifieke feiten of omstandigheden, met inbegrip van de inhoud van de mededelingen van de derde partij, die FRANKANA ertoe hebben gebracht het besluit te nemen, alsmede de redenen die op dat besluit van toepassing zijn, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder c), van de P2B-verordening. 

3.3.5 FRANKANA is niet verplicht om een motivering te geven als FRANKANA de specifieke feiten of omstandigheden en de van toepassing zijnde reden(en) niet bekend mag maken vanwege wettelijke of officieel opgedragen verplichtingen, of als FRANKANA kan bewijzen dat de betreffende commerciële gebruiker herhaaldelijk de van toepassing zijnde algemene gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, wat heeft geleid tot de volledige beëindiging van de betreffende online brokerage diensten. 

3.4 Bijzondere bepalingen betreffende de beëindiging van de overeenkomst

3.4.1. Het contract kan worden opgezegd overeenkomstig de bepalingen van 3.1.

3.4.2 In het geval van beëindiging, behoudt FRANKANA toegang tot de informatie die is geleverd en gegenereerd door de commerciële gebruiker. Voorts wordt verwezen naar de bepalingen inzake gegevensbescherming

3. 5 Rangschikking

3.5.1 De gebruiker kan op het platform verschillende productcategorieën met subcategorieën aanklikken. De producten worden aan de gebruiker getoond volgens de standaard sortering "prijs". De sortering kan veranderd worden van "Prijs" naar "Naam". Met de instelling "Prijs", worden de producten gesorteerd op basis van hun aankoopprijs. Met de instelling "Naam" worden de producten gesorteerd op basis van hun artikelomschrijving. Voor alle sorteerinstellingen kunt u ook kiezen tussen "aflopend" en "oplopend" sorteren. 

3.5.2 Een extra weergave van de producten in de categorie "%Verkoop%" vindt plaats indien de commerciële leverancier het product als een speciale aanbieding heeft gemarkeerd. De aanbieder is verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid van de reclame voor een speciale aanbieding uit het oogpunt van het mededingingsrecht; hij dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het product reeds tegen een normale, hogere prijs werd aangeboden voordat het als speciale aanbieding werd aangemerkt.

3.5.3 De gebruiker kan een product zoeken op het platform door een zoekterm in te voeren in een zoekveld en op de "Enter"-toets te drukken. Nog voordat de "Enter"-toets wordt ingedrukt, krijgt de gebruiker een rangschikking van verschillende zoeksuggesties te zien volgens een standaard sortering.

3.5.4 In plaats van op de "Enter"-toets te drukken, kan de gebruiker op de vermelde zoeksuggesties klikken. Deze standaard sortering wordt bepaald door de dichtst mogelijke overeenkomst met de zoekterm.

3.5.5 Wanneer de toets "Enter" wordt ingedrukt (in plaats van te klikken op een zoeksuggestie), krijgt de gebruiker een lijst met resultaten volgens een standaard sortering "Prijs". De sortering kan veranderd worden van "Prijs" naar "Naam". Met de instelling "Prijs", worden de producten gesorteerd op basis van hun aankoopprijs. Met de instelling "Naam" worden de producten gesorteerd op basis van hun artikelomschrijving. Voor alle sorteerinstellingen kunt u ook kiezen tussen "aflopend" en "oplopend" sorteren.

3.5.6 FRANKANA behoudt zich het recht voor om op elk moment de sorteringscriteria te wijzigen of aan te vullen.

3.5.7 Tijdens het bestelproces onder "Verzending", krijgt de gebruiker een lijst van handelaren te zien en heeft hij reeds een handelaar voorgeselecteerd. De voorgeselecteerde dealer wordt bepaald aan de hand van de door de koper opgegeven postcode op basis van het criterium van de kortste afstand. De koper kan via het uitklapmenu een andere dealer kiezen. 

3.6 Toegang tot de gegevens

3.6.1 De commerciële gebruiker heeft onbeperkte toegang tot de door hem verstrekte gegevens en tot de gegevens die worden gegenereerd door toegang tot zijn aanbiedingen. Voorts wordt verwezen naar de verordeningen inzake gegevensbescherming.  

3.7 Klachtenbeheer

3.7.1 FRANKANA heeft een intern systeem opgezet voor de behandeling van klachten van commerciële gebruikers. Commerciële gebruikers hebben toegang tot dit systeem via marketing@frankana.de

3.7.2 Het klachtenbeheersysteem is gratis voor commerciële gebruikers. Commerciële gebruikers hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen met betrekking tot de volgende kwesties:

  1. vermeende niet-naleving door FRANKANA van een van de verplichtingen uit de P2B-Verordening, die gevolgen heeft voor de klagende commerciële gebruiker (hierna "klager"),
  2. technische problemen die rechtstreeks verband houden met de levering van de diensten van FRANKANA en die gevolgen hebben voor de klager;
  3. Handelingen of gedragingen van FRANKANA die rechtstreeks verband houden met de levering van de diensten van FRANKANA en die gevolgen hebben voor de klager.

3.7.3 FRANKANA zal binnenkomende klachten zorgvuldig, snel en effectief afhandelen, rekening houdend met het belang en de complexiteit van het probleem, en zal de klager individueel, duidelijk en begrijpelijk informeren over het resultaat van de interne klachtenafhandeling.

3.7.4 Informatie over de werking en doeltreffendheid van het interne klachtenbeheersysteem kan worden opgevraagd via marketing@frankana.de.

3.8 Bemiddeling

3.8.1 FRANKANA zal samenwerken met onderstaande bemiddelaars om tot een buitengerechtelijke schikking te komen met Commerciële Gebruikers van geschillen tussen FRANKANA en de Commerciële Gebruiker met betrekking tot de levering van de diensten van FRANKANA, met inbegrip van klachten, die niet kunnen worden opgelost via de middelen van het interne klachtenbeheersysteem:

Bemiddelaar:

Christian Semmler
Advocaat

Advocatenkantoor
Cornea Franz Advocaten
Partnerschap mbB

Berlijnplein 10
97080 Würzburg

3.8.2 FRANKANA neemt deel aan alle bemiddelingspogingen en draagt een passend deel van de totale kosten van de bemiddeling in elk individueel geval. Het redelijke aandeel in de totale kosten wordt vastgesteld op basis van een voorstel van de bemiddelaar, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante elementen van de zaak in kwestie, in het bijzonder de geldigheid van de aanspraken van de partijen bij het geschil, het gedrag van de partijen en de grootte en de financiële draagkracht van de partijen ten opzichte van elkaar.

3.8.3 Op verzoek van een Commerciële Gebruiker, zal FRANKANA informatie verstrekken over de werking en effectiviteit van de bemiddeling in relatie tot de activiteiten van FRANKANA voor of tijdens een bemiddeling.

3.8.4 Elke poging om via bemiddeling tot een overeenkomst te komen over het oplossen van geschillen, doet geen afbreuk aan het recht van FRANKANA en de betrokken Commerciële Gebruiker om op elk moment voor, tijdens of na de bemiddeling een vordering in te stellen bij de rechtbank.

3.9 Slotbepalingen

3.9.1 Indien enige bepaling van deze Aanvullende Voorwaarden ongeldig of onvolledig is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3.9.2 FRANKANA heeft het recht om deze Aanvullende Voorwaarden op elk moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen met werking voor de toekomst. FRANKANA zal de gebruikers per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de geldigheid van de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging. In dat geval heeft FRANKANA de keuze om ofwel de Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht waren op het moment van het sluiten van het contract verder toe te passen, ofwel de contractuele relatie zonder opzegtermijn te beëindigen. Indien de gebruiker niet tijdig bezwaar maakt, worden de gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden geacht te zijn overeengekomen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van de wijziging.